Prinsjesdag 2020

Wat gaat er veranderen?

Prinsjesdag 2020

Wat gaat er veranderen?

Belastingtarieven 2020 - 2021

De gevolgen van Prinsjesdag voor het inkomen van 2021

Bereken nu de gevolgen van Prinsjesdag voor jouw inkomen en dat van collega's via de bruto-netto rekentool.

Een leven lang leren

Speerpunten van de overheid: (om)scholing en ontwikkeling.

Hierbij gaat het niet alleen om scholing en ontwikkeling van medewerkers, maar ook om die van flexwerkers, zelfstandige ondernemers en zzp’ers. Er wordt meer mogelijk op het gebied van ondersteuning en begeleiding, maar wat ook wat betreft financiering van deze scholing.

  • Het kabinet stelt een budget beschikbaar voor om- en bijscholing via nieuwe vormen van praktijkleren MBO. Zo kunnen medewerkers hun werk combineren met een MBO-opleiding.
  • Het scholingsbudget wordt groter om WW-gerechtigden via om- en bijscholing aan nieuw werk te helpen.
  • Via tijdelijke subsidieregelingen komt er bij een aantal publieke en private opleiders, kosteloze scholingsmogelijkheden om onderwijs te volgen.
  • De uitbreiding van de gerichte vrijstelling voor scholing maakt het mogelijk dat werkgevers scholingskosten vergoeden als onderdeel van een sociaal plan. Ook kunnen resterende scholingsbudgetten van vertrekkende medewerkers worden benut.

Whitepaper

Zo zorg je voor een goed leerklimaat

Hoe kun je als HR-professional het leren van medewerkers bevorderen? En in welk leerklimaat komt de ontwikkeling van medewerkers het beste tot zijn recht? Je leest het in deze whitepaper.

Het nieuwe werken

Door de coronacrisis zijn – daar waar mogelijk – veel mensen vanuit huis gaan werken. Dit zal in 2021 niet veranderen.

Werkgevers hoeven in 2020 op grond van het Besluit noodmaatregelen coronacrisis van de Staatssecretaris van Financiën, voor wat betreft de hoogte van de vaste reiskostenvergoeding, geen gevolgen te verbinden aan de wijziging van het reispatroon van medewerkers.

De goedkeuring heeft alleen betrekking op reiskostenvergoedingen waarop de medewerker uiterlijk op 12 maart 2020 een onvoorwaardelijk recht kreeg. Reiskostenvergoedingen die na 12 maart zijn afgesproken, mogen alleen worden vergoed op basis van de werkelijk afgelegde kilometers voor woon-werkverkeer. Werkgevers kunnen vaste reiskostenvergoedingen die zijn overeengekomen voor 12 maart ongewijzigd blijven betalen. Tenzij het aantal arbeidsuren van de medewerker wordt gewijzigd.

Wet op het recht op onbereikbaarheid

Veel medewerkers hebben het gevoel dat ze altijd bereikbaar moeten zijn. Zeker nu een groot deel van hen thuiswerkt. Medewerkers ervaren dat werkgerelateerde berichten zowel vroeg in de ochtend als laat in de avond binnenkomen. Door de toename van deze berichten buiten werktijd, kunnen medewerkers workplace telepressure ervaren: de druk om gelijk op binnenkomende berichten te reageren.

Daarom is in de Tweede Kamer het wetsvoorstel Wet op het recht op onbereikbaarheid in behandeling. Dit wetsvoorstel beoogt te regelen dat werkgevers en medewerkers, ter voorkoming van psychosociale arbeidsbelasting, afspraken maken over niet bereikbaar zijn buiten werktijd.

HR en het coronavirus

HR is in deze tijden een spin in het web, daarom blijven wij ook in deze tijd proactief helpen met alle HR-uitdagingen binnen jouw organisatie. Ook in deze tijd ondersteunen wij jou om HR- en salarisprocessen te waarborgen.

Flexwerken

Veranderingen inzet flexibele arbeidskrachten.

Met de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans op 1 januari 2020, hebben payrollmedewerkers recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als medewerkers van de inlener. De wet heeft nog een staartje. Vanaf 1 januari 2021 moet ieder payrollbedrijf zijn medewerkers een ‘adequate’ pensioenregeling aanbieden die voldoet aan de eisen van de wet. Dit zorgt ervoor dat oneerlijke concurrentie tegen wordt gegaan.

De zelfstandigenaftrek wordt versneld verlaagd naar € 4.150 per 1 januari 2028. Het doel van de stapsgewijze verlaging, die al dit jaar is ingezet, is de hervorming van de arbeidsmarkt en het verkleinen van de fiscale verschillen tussen zzp'ers en medewerkers in loondienst.

Ook de aangifte van betalingen aan personen die niet bij een werkgever/inhoudingsplichtige in dienst zijn ­­– zoals freelancers of sprekers – verandert. Het document IB-47 wordt vervangen door de renseigneringsverplichting. Met deze wijziging ontstaat een toereikende solide basis voor de aanlevering van relevante persoonsgegevens, waaronder het burgerservicenummer. Invoering wordt verwacht in 2021.

Whitepaper

HR als regisseur van de totale workforce

Wil je weten hoe jouw organisatie meer grip krijgt op de interne en externe flexibele schil? En wat de risico’s zijn als je niet compliant en in control bent? Lees het whitepaper HR als regisseur van de totale workforce.

Infosheet

Interim Services: Een zorg minder bij capaciteitstekort in jouw organisatie

Heb je capaciteitsproblemen op jouw HR-afdeling, komt de voortgang van jouw salarisproductie in gevaar of zoek je tijdelijke expertise op het gebied van e-HRM? Via onze Interim Services vind je altijd de juiste professional om de continuïteit van jouw werkzaamheden en projecten te bewaken.

Wat gaat er veranderen?

Volg het webinar op 29 september

Wat is de impact van de wettelijke wijzigingen op het gebied van wet- en regelgeving? We praten je graag bij tijdens ons Webinar op dinsdag 29 september. Sluit je aan?

Copyright © 2020 Visma | Raet Ontwerp en opmaak: GSTALT

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Visma | Raet. No part of this publication may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means, without written permission from Visma | Raet.